جلسات دفاع از پايان نامه
مهين دخت بهارشاهي
رشته تحصيلي : فقه و حقوق خصوصي
عنوان فارسي : بررسی قانون پیش فروش ساختمان ها وتطبیق آن با موازین فقهی و شرعی
عنوان لاتين : Law Review pre-sales and implementation of the norms of jurisprudence and religious buildings
استاد راهنما : دكتر ابراهيم تقي زاده
استاد مشاور : دكتر سيدمحمد رضوي (حقوق)
داور اول : دكتر طوبي صادقي
داور دوم : ---
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۰۹:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه-3
مريم خواجه احمدي
رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي
عنوان فارسي : مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، نگرانی و نشخوارفکری والدین کودک با ناتوانی ویژه با توجه به سبک دلبستگی به همسر
عنوان لاتين : the comparison of Intolerance of uncertainty; worry and rumination parents with a child with special disability considering the attachment style to the spouse
استاد راهنما : دكتر فاطمه شهابي زاده
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر قاسم آهي
داور دوم : دكتر سمانه سادات جعفرطباطبايي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۰۹:۴۵
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه-3
طيبه تقوي
رشته تحصيلي : فقه و حقوق خصوصي
عنوان فارسي : بررسی مسئولیت مدنی شهرداریها در حوادث شهری
عنوان لاتين : civil liability of municipalities in urban disasters
استاد راهنما : دكتر طوبي صادقي
استاد مشاور : دكتر ابراهيم تقي زاده
داور اول : دكتر علي چهكندي نژاد
داور دوم : ---
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۰:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه-3
مليحه قابلي
رشته تحصيلي : مهندسي معماري
عنوان فارسي : معماری – مخاطب – معمار : بررسی مسیرهای تعامل معماری فرهیخته و سلایق متداول جامعه
عنوان لاتين : Architecture - users –architects investigation to promote relation between transcendental architecture and what society really want.
استاد راهنما : دكتر حسنيه هروي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر امين الدين حاجي
داور دوم : دكتر سيدمحمد رضا خليل ن‍ژاد
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۰:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه-3
محمد صابري
رشته تحصيلي : روانشناسي باليني
عنوان فارسي : : مقایسه اثربخشی مقایسه اثربخشی هیپنوز و شناخت درمانگری گروهی در کنترل عادت به تلگرام در جوانان 14 تا 24 سال
عنوان لاتين : Compare the effectiveness of hypnosis and group cognitive therapy in the control used the telegram in youth 14 to24 years
استاد راهنما : دكتر قاسم آهي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مريم نصري
داور دوم : دكتر محمدحسن غني فر
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۰:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي - طبقه سوم
حسين محمدي
رشته تحصيلي : فقه و حقوق خصوصي
عنوان فارسي : بررسی آثار شرط مشورت با ثالث در ضمن معامله
عنوان لاتين : The impact of conditions in consultation with the party in the transaction
استاد راهنما : دكتر سيدمحمد رضوي (حقوق)
استاد مشاور : دكتر علي چهكندي نژاد
داور اول : دكتر طوبي صادقي
داور دوم : ---
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۱:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه-3
سميه مرتضايي
رشته تحصيلي : آموزش و بهسازي منابع انساني
عنوان فارسي : بررسی تأثیر هوش سازمانی بر بلوغ سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فناوری اطلاعات در سطح شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی.
عنوان لاتين : The effect of organizational intelligence on organizational maturity due to the moderating role of IT in Rural Water and Wastewater Company of South Khorasan province.
استاد راهنما : دكتر محمد محمدي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر منيره صالح نيا
داور دوم : دكتر مهدي محمود زاده واشان
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۱:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه-3
فاطمه زهرا انواري سربيشه
رشته تحصيلي : فقه و حقوق خصوصي
عنوان فارسي : بررسی و تحلیل تصفیه ترکه در فقه و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران
عنوان لاتين : Investigation and analysis of filtration in IRI jurisprudence and Islamic law
استاد راهنما : دكتر ابراهيم تقي زاده
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر علي چهكندي نژاد
داور دوم : دكتر عليرضا عزيزي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۱:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه-3
سميه دلاوري
رشته تحصيلي : روانشناسي باليني
عنوان فارسي : بررسی ساختار عاملی، روايی و پايايی پرسشنامه شخصیت ماکیاولیسم بین پرستاران شاغل در بیمارستان های
عنوان لاتين : Standardization and psychometric properties of Machiavellian Personality Scale in nurses of
استاد راهنما : دكتر قاسم آهي
استاد مشاور : ---
داور اول : غلامرضا شريف زاده
داور دوم : دكتر تكتم سادات جعفر طباطبايي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۱:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي - طبقه همكف
معصومه آراسته
رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي
عنوان فارسي : بررسی تأثیر تلاوت قرآن کریم (تلاوت سوره الرحمن) برتاب آوری و اضطراب امتحانات دختران متوسطه کمیته امداد امام خمینی (ره)
عنوان لاتين : The effect of reciting the Quran (recitation of Surah Rahman) on resiliency and anxiety secondary school exams Imam Khomeini Relief Committee (RA)
استاد راهنما : دكتر محمدحسن غني فر
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر قاسم آهي
داور دوم : دكتر رضا دستجردي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۲:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي - طبقه سوم
روح الله بهمدي
رشته تحصيلي : فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان فارسي : بررسی فقهی وحقوقی شرط ضمان در عقود امانی
عنوان لاتين :
استاد راهنما : دكتر علي چهكندي نژاد
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر سيدحسن هاشمي
داور دوم : دكتر طوبي صادقي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۲:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه-3
محمد علي نيكو نسب
رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي
عنوان فارسي : بررسی اثر بخشی آموزش حل مسئله بر خودراهبری وعملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شاهد شهر بیرجند
عنوان لاتين : Evaluate the effectiveness of teaching problem solving on the self-direction and Students academic performance the junior high school boys in Birjand
استاد راهنما : دكتر محمدحسن غني فر
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر قاسم آهي
داور دوم : دكتر مريم نصري
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت : ۱۲:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي - طبقه سوم
سيد حسين حسيني
رشته تحصيلي : آموزش و بهسازي منابع انساني
عنوان فارسي : بررسی تأثیر اشتیاق شغلی، محیط کار و یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شعب بانک تجارت خراسان جنوبی)
عنوان لاتين : Testing the Effects of Job Engagement, Work Environment and Organizational Learning on Organizational Commitment (Case Study: Commercial Bank staff of South Khorasan)
استاد راهنما : دكتر مهدي محمود زاده واشان
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر منيره صالح نيا
داور دوم : دكتر محمد محمدي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت : ۰۷:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه -3
بي بي فاطمه هاشمي
رشته تحصيلي : آموزش و بهسازي منابع انساني
عنوان فارسي : بررسي تأثير سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکت¬های تعاونی (مطالعه موردي :شهرستان ببرجند)
عنوان لاتين : Evaluate the impact on the performance of cooperative firms (case study: the city of Birjand)
استاد راهنما : دكتر محمد محمدي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر منيره صالح نيا
داور دوم : دكتر حسين حكيم پور
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت : ۰۷:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه3
فاطمه جلال الدين
رشته تحصيلي : آموزش و بهسازي منابع انساني
عنوان فارسي : بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی (ABC)
عنوان لاتين : Survey the relationship between organizational silence and organizational anti-citizenship behavior (ABC)(case study: education management of iranshahr)
استاد راهنما : دكتر محمد محمدي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مهدي محمود زاده واشان
داور دوم : دكتر حميد رضايي فر
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت : ۱۰:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي - طبقه سوم
نرگس عنايتي
رشته تحصيلي : آموزش و بهسازي منابع انساني
عنوان فارسي : بررسي اثرتوانمند سازي کارکنان ورفتارابتکاري برعملکردشغلي(موردمطالعه شهرداري بيرجند)
عنوان لاتين : Investigating the effect of empowerment of employees on job performance (Birjand Municipality survey)
استاد راهنما : دكتر حسين حكيم پور
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر حميد رضايي فر
داور دوم : دكتر محمد محمدي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت : ۱۰:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي طبقه -3

امام علی(ع):

أيَسُرُّكَ أن تَكونَ مِن حِزبِ اللّهِ الغالِبينَ؟ اِتَّقِ اللّهَ سُبحانَهُ وأحسِن في كُلِّ اُمورِكَ؛ فَإِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ.

آيا می خواهى از حزب پيروز خداوند باشى؟ از خدا پروا كن و كارها را درست انجام بده؛ چرا كه خداوند با كسانى است كه تقواپيشه اند و آنانى كه كارها را نيكو (بى عيب و نقص) انجام می‌دهند.

غرر الحكم، ح۲۸۲۸

ميزان الحكمه: ج۱۳ ص۳۶۸

اوقات شرعي به افق بيرجند

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

۲۸ ربیع الثانی ۱۴۳۹ قمري

۱۶ ژانويه ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۱
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۶
اذان ظهر ۱۱ : ۴۳
غروب آفتاب ۱۶ : ۵۰
اذان مغرب ۱۷ : ۰۹
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۰
انتخاب شهر