جلسات دفاع از پايان نامه
سجاد ريكي
رشته تحصيلي : مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
عنوان فارسي : بررسی تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد و موفقیت باشگاه های حرفه¬ای فوتبال
عنوان لاتين : Investigating the Impact of Strategic HRM Activities on the Performance and Success of Soccer Professional Clubs
استاد راهنما : دكتر ايمان صفايي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر كاظم چراغ بيرجندي
داور دوم : دكتر محمد محمدي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۰۹:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
مريم براتي نژاد
رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازاريابي
عنوان فارسي : بررسی تاثیر نفوذ وآگاهی از برند بر اشتیاق برندهای لوکس در بین پزشکان عمومی زن بیرجند
عنوان لاتين : Investigating the Influence and Brand Awareness Excitement of Luxury Brands among Female General Practitioners in Birjand
استاد راهنما : دكتر مهدي محمود زاده واشان
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر حسين حكيم پور
داور دوم : دكتر محمد محمدي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۰۹:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
مريم اصغري درميان
رشته تحصيلي : مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش
عنوان فارسي : طراحی مدل اثربخشی فعالیتهای سمن های ورزشی بر عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف با توجه به نقش میانجی جو اخلاقی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
عنوان لاتين : Designing a Model of the Effectiveness of Sport Semen Activities on Job Performance and Achieving Goals with Regard to the Ethical Mediators Role in the Department of Sport and Youth Affairs of South Khorasan Province
استاد راهنما : دكتر ايمان صفايي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر كاظم چراغ بيرجندي
داور دوم : دكتر مهدي محمودزاده واشان
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۰۹:۴۵
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
منيره مقري گزيك
رشته تحصيلي : مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
عنوان فارسي : ارائه سیستم نرم‌افزاری و تخمین مشخصات شیت های آزمایشگاهی در عملیات راه‌سازی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون
عنوان لاتين : Software Development and Estimation of Laboratory Sheet Specifications in Road Operation Using Perceptron Neural Network
استاد راهنما : دكتر مهدي خزاعي پور
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مجيدرضا ناصح
داور دوم : دكتر صادق زاده
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۰:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
فاطمه السادات خورشيدي
رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازاريابي
عنوان فارسي : بررسی ارتباط بین نگرش مشتریان از برند با معیارهای انتخاب برند با نقش تعدیل‌گر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: مشتریان بانک‌های خصوصی شهر بیرجند)
عنوان لاتين : Investigating the Relationship between Attitude of Brand Customers with Brand Selection Criteria with Role Moderating of Brand Equity (Case Study: Customers of Private Banks in Birjand)
استاد راهنما : دكتر مهدي محمودزاده واشان
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر حسين حكيم پور
داور دوم : دكتر حميد رضايي فر
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۰:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
فهيمه هاديان
رشته تحصيلي : مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
عنوان فارسي : بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری سازماني و تغییر سازمانی با ميانجيگري هوش استراتژيک کارکنان ادارات آموزش و پرورش خراسان جنوبي
عنوان لاتين : The Effect of Strategic Thinking on Innovation and Organizational Change in the Sports and Youth Organization Birjand city
استاد راهنما : دكتر ايمان صفايي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر كاظم چراغ بيرجندي
داور دوم : دكتر مهدي محمودزاده واشان
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۰:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
مهناز قاسمي
رشته تحصيلي : روان شناسي تربيتي
عنوان فارسي : بررسی تاثیر مهارتهای حل مسئله بر باورهای خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان دختر اول متوسطه شهر طبس مسینا
عنوان لاتين : analysis of impact of problem solving on self - efficacy beliefs and mental well - being of students of first - middle school girls of tabas massina city
استاد راهنما : دكتر محمدحسن غني فر
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر قاسم آهي
داور دوم : دكتر فاطمه شهابي زاده
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۰:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
فاطمه خزاعي
رشته تحصيلي : روان شناسي تربيتي
عنوان فارسي : بررسی نقش اختلالات خواب و ارتباط آن با کیفیت زندگی و تعارضات والدینی در بین دانش آموزان پایه ششم
عنوان لاتين : The study of the prevalence rate of sleep disorders and its relationship with Quality of Life and parental conflicts among the sixth grade primary school students
استاد راهنما : دكتر محمدحسن غني فر
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر قاسم آهي
داور دوم : دكتر فاطمه شهابي زاده
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۱:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
يوسف ارفع رحيميان
رشته تحصيلي : روان شناسي باليني
عنوان فارسي : نقش فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل کننده مبتنی بر فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات عملکرد جنسی
عنوان لاتين : The Role of Hypomanic Activation, Demoralization and Dysfunctional Negative Emotions Based on the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form (MMPI-2RF) In Anxiety, Depression and Sexual Motivation of people with sexual dysfunction
استاد راهنما : دكتر قاسم آهي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر فاطمه شهابي زاده
داور دوم : دكتر رضا دستجردي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۱:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
محمدمهدي شاه بيكي
رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازاريابي
عنوان فارسي : بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش تعدیل‌گر هوش رقابتی در واحدهای تولیدی استان خراسان جنوبی
عنوان لاتين : The Impact of Intellectual Capital on Competitive Advantage: The Moderating Role of Competitive Intelligence in South Khorasan industries
استاد راهنما : دكتر حسين حكيم پور
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مهدي محمود زاده واشان
داور دوم : دكتر محمد محمدي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۱:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
سميه كوچي
رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازاريابي
عنوان فارسي : بررسی تأثیر میزان تمایل و گرایش مدیران بانک به بازار بر عملکرد بانک در ارائه خدمات، با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شعب بانک رفاه کارگران در شهر بیرجند)
عنوان لاتين : Investigating the effect of tendency and tendency of bank managers to market on the performance of the bank in providing services, with the role of mediator of job satisfaction of employees (Case study: Branches of the Bank of Refah Workers in Birjand)
استاد راهنما : دكتر مهدي محمودزاده واشان
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر حسين حكيم پور
داور دوم : دكتر محمد محمدي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۲:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
شهناز اطمينان درميان
رشته تحصيلي : حسابداري
عنوان فارسي : بررسی رابطه بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اهرم مالی با کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان لاتين : The relationship between institutional ownership and leverage, financial audit quality The companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE)
استاد راهنما : دكتر حبيب الله نخعي
استاد مشاور : دكتر احمد احمدي
داور اول : دكتر محمدحسين رخشاني
داور دوم : ---
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۳:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
سيداسداله محمدي
رشته تحصيلي : حقوق جزاوجرم شناسي
عنوان فارسي : سیاست کیفری ایران در قبال جرایم بانکی
عنوان لاتين : Iran's criminal policy against bank crimes
استاد راهنما : دكتر علي چهكندي نژاد
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر عليرضا عزيزي
داور دوم : دكتر حسن غوث
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۴:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
ستار محمودي
رشته تحصيلي : مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
عنوان فارسي : تخمین هزینه توسعه نرم¬افزار با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
عنوان لاتين : Software development cost estimation using support vector regression
استاد راهنما : دكتر مهدي خزاعي پور
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مصطفي سبزه كار
داور دوم : دكتر فرهاد اسماعيلي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۵:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
كاظم محمدي
رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك-ساخت وتوليد
عنوان فارسي : پیش بینی پارامترهای فرآیند نورد ورق مورد استفاده در لوله های گاز فولادی (با گرید API X60) به کمک شبکه های عصبی
عنوان لاتين : Prediction of parameters of a hot rolling process used in steel gas pipeline with grade of API X60 via artificial neural networks
استاد راهنما : دكتر حسين فراهت
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مسعود رخش خورشيد
داور دوم : دكتر محمد خسروی
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۵:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
مجيد رحيمي
رشته تحصيلي : مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
عنوان فارسي : تشخیص بیماري دیابت با استفاده از ترکیب سیستم فازي با الگوریتم هاي تکاملي و مجموعه راف فازي
عنوان لاتين : Diagnosis of diabetes by using a fuzzy system combination with evolutionary algorithms and Fuzzy Rough set
استاد راهنما : دكتر مهدي خزاعي پور
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر فرهاد اسماعيلي
داور دوم : دكتر صادق زاده
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۶:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
فائزه معمار
رشته تحصيلي : مديريت دولتي-بودجه و ماليه عمومي
عنوان فارسي : بررسی ارتباط هوش عاطفی و تسهیم دانش با نقش تعدیلی اعتماد به همکاران در بانک ملی استان خراسان
عنوان لاتين : Studying of the relationship between emotional intelligence and knowledge sharing with the moderating role of trust in colleagues in the Melli Bank of Khorasan
استاد راهنما : دكتر حسين حكيم پور
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مهدي محمودزاده واشان
داور دوم : دكتر حميد رضايي فر
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۶:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
محمد عشقي موحد
رشته تحصيلي : مديريت دولتي-طراحي سازمان هاي دولتي
عنوان فارسي : بررسی رابطه چابکی سازمانی با اثر بخشی و جو سازمانی در دادگستری شهرستان بیرجند
عنوان لاتين : Investigating the relationship between organizational agility and organizational effectivenessBirjand City Justice
استاد راهنما : دكتر حسين حكيم پور
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر مهدي محمودزاده واشان
داور دوم : دكتر حميد رضايي فر
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۶:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
شراره رجب زاده شاطري
رشته تحصيلي : مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي و رباتيکز
عنوان فارسي : بخش بندى تصاوير پزشکى با استفاده از روش خوشه بندى بهبود يافته FCM مبتنى بر الگوريتم جستجوى کلاغ
عنوان لاتين : Medical image segmentation using CSA-Based Modified FCM Clusteing
استاد راهنما : دكتر مهدي خزاعي پور
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر فرهاد اسماعيلي
داور دوم : دكتر صادق زاده
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۷:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
حسين بني اسدي
رشته تحصيلي : مهندسي برق-سيستم هاي قدرت
عنوان فارسي : کنترل سیستم AVR با استفاده از کنترل کننده PIDمرتبه کسری بهینه با استفاده از الگوریتم الهام گرفته از خفاش
عنوان لاتين : Controlling AVR system with Optimal fractional order PID controller using bat inspired algorithm
استاد راهنما : دكتر مجيدرضا ناصح
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر فرهاد اسماعيلي
داور دوم : دكتر محمدعلي شمسي نژاد
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت : ۱۸:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
فايزه صابرتنها
رشته تحصيلي : مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
عنوان فارسي : ارایه یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر جستجوی k گره همسایگی برای بهینه سازی مسئله طراحی خدمات شبکه ای در تجارت الکترونیک و خرید آنلاین
عنوان لاتين : A hybrid algorithm based on the k-node neighborhood search for optimization of the Service Network Design Problem in E-commerce and online shopping
استاد راهنما : دكتر بهروز بصيرت
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر حميد سعادت فر
داور دوم : دكتر صادق زاده
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت : ۱۰:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
ريحانه مشيري
رشته تحصيلي : مديريت پروژه و ساخت
عنوان فارسي : بررسی اثر مدیریت دانش در کاهش تاخیرات پروژه های ساخت "مطالعه موردی دو ایستگاه خط 7 مترو تهران بزرگ "
عنوان لاتين : Investigating the effect of knowledge management on delays of construction project “case study of two subway station of line 7 in Tehran”
استاد راهنما : دكتر رضا ميرزايي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر حسين بهشتي نژاد
داور دوم : دكتر حسين حكيم پور
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت : ۱۰:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
سميرا صباغ پور
رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازاريابي
عنوان فارسي : بررسی تاثیر رفتار شهروندی و بازاریابی داخلی بر نشاط سازمانی
عنوان لاتين : The Effect of Citizenship Behavior and Internal Marketing on Organizational joy
استاد راهنما : دكتر حميد رضايي فر
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر محمد محمدي
داور دوم : دكتر حسين حكيم پور
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت : ۱۱:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
مهدي كهور
رشته تحصيلي : حسابداري
عنوان فارسي : اطمینان بیش از حد و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان لاتين : Overconfidence and tax avoidance in companies admitted to the Tehran Stock Exchange
استاد راهنما : دكتر محمدحسين رخشاني
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر احمد احمدي
داور دوم : كريم نخعي
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت : ۱۳:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي
مهديه بهداني
رشته تحصيلي : مهندسي عمران -راه وترابري
عنوان فارسي : رابطه عملکردی شن زدگی اولیه چیپ سیل با میزان رس مصالح سنگی در دماهای مختلف اجرایی
عنوان لاتين : The effect of primary raveling on chip seal modification under the effects of aggregate materials at different temperature
استاد راهنما : دكتر محمد عابديني
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر حسين بهشتي نژاد
داور دوم : دكتر محمد اكبري
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت : ۱۳:۳۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
مهدي فرشاد
رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك-ساخت وتوليد
عنوان فارسي : مدلسازی و بهینه سازی صافی سطح و استحکام قطعه در فرایند FDM
عنوان لاتين : Modeling and optimizing surface smoothness and fragment strength in the FDM process
استاد راهنما : دكتر خليل خليلي
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر سيدمحمد امام
داور دوم : دكتر محمد خسروی
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت : ۱۴:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
نصرالله نارويي
رشته تحصيلي : مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
عنوان فارسي : ارائه یک روش بهینه برای ثبت هوشمند تخلفات سرعت خودرو در یک شبکه دوربین های کنترل سرعت بر پایه ی ابر
عنوان لاتين : Improved Automobile Speed Violation Detection Approach using cloud-based Methods
استاد راهنما : دكتر سيدمحمد جوادي مقدم
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر حميد سعادت فر
داور دوم : دكتر مصطفي سبزه كار
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت : ۱۵:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي- طبقه سوم
محمود ترغيبي
رشته تحصيلي : مهندسي كشاورزي ترويج وآموزش كشاورزي
عنوان فارسي : ارزیابی دانش کارشناسان ترویجی در زمینه انتخاب کانالهای اطلاع رسانی متناسب با اطلاعات و محتوای دانش کشاورزی( مورد مطالعه استان خراسان جنوبی)
عنوان لاتين : Assessment of Knowledge of Experts agricultural extension in the Field of Delivery Information Channels Selection in Accordance with Agricultural information and Knowledge Content (Case Study of South Khorasan Province)
استاد راهنما : دكتر كوروش روستا
استاد مشاور : ---
داور اول : دكتر سيد محسن نصيرايي
داور دوم : سيد مجتبي حسيني
 استاد ناظر : ---
تاريخ دفاع :
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت : ۱۷:۰۰
مكان دفاع : دانشكده علوم پزشكي-طبقه سوم
کسی که مرا طلب کند، مرا خواهد یافت و کسی که مرا یافت مرا خواهد شناخت، و کسی که مرا شناخت مرا دوست خواهد داشت و کسی که دوستم بدارد عاشقم می گردد و چون عاشق شد او را خواهم کشت (شهید خواهم کرد) و بر من است که دیه اش را بدهم و دیه اش خود من هستم.
اوقات شرعي به افق بيرجند

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

۲۶ جمادی الاولی ۱۴۴۱ قمري

۲۲ ژانويه ۲۰۲۰ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۰
طلوع آفتاب ۰۶ : ۳۴
اذان ظهر ۱۱ : ۴۵
غروب آفتاب ۱۶ : ۵۵
اذان مغرب ۱۷ : ۱۴
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۲
انتخاب شهر